Bybor gav bakläxa om byggskiss – Byssboan gevd bakläxo om byggskiss

SÅÅNDOM. På måndajin  feg Sååndombor skåd skisseren om hu bostadsområde kring stenbrote vä  Myrgrundsvejin sku kunna si ut.Konsultrens idé om hu 150 egnahemstomter à cirka 1.000 kvadratmeter ska bebyggas feg besk kritik.

Å stadsplaneringen som anlitat konsulteren feg  in ordentli släng me sleijven.

– Ni lyss int på ås. Vi ha föreskeijji tomter på minst 2.000 kvadratmeter. Varför finns inte he alternative me?

Planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa sa att tomtren var fö få om e gärs så stora. å tå får varken kiosk elo dagis plats.

Sååndomboan gilla int he svare. Butik å dagis finns reijj. Ti vill slå vakt om han befintliga bystrukturin.

Uvi sätt åv Falktjin orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114417

Sundombor tar strid för sitt bankkontor – Sååndomboan Tar striid fö sett bankkontor

SÅÅNDOM.E kokar baland Andelsbankens kunder i Sååndom. Har banken rååf att fölor hundra kunder , frågar se byssboan baket nyheijtin om att banken ska lägg ner lokalkontore i Sååndom.

Karl-Johan Marins je en åv ti arga. Han har eget företag å är både företags- å privatkund i Andelbanken, men om kontore dras in byter han bank.

Enligt kontorschef Ralf Holms på Vasa Andelsbank ha indragningang int na att jär me lönsamheijtin.

– Nä, e je tidens anda.

Uvi Sätt åv Falktjin

Orginal Vbl http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=114262

185 meter hög mölla planeras i Sundom – 185 Meter hög möllo planeras i Sååndom

SÅÅNDOM EPV Vindkraft ansöker om undantaslåv. E 3,6 megawatts vindkraftverk me in totalhöjg på 185 meter. EPV vindkraft ansöker om undantas låv fö att få bygg in tålan anläggning i Öjenskojin i Sååndom,cirka fem kilometer fråån Vasa centrum.

Ansökan lömnadist in hos byggnadstillsynen i Vasa fö in  vecko sedan.

Vindkraftverke ska fungera som e test- å uppvisningsanläggning fö e anna företag, Mervento, som ska böri tillverk turbindeilar ti vindkraftverk. Mervento ha sedan in tiid haft planer på att bygga in fabrik i Österbotten. Som placeringsorter ha nämdist Vasa å Karleby.

Van fabrikin slutligen byggs beror åtminstone ti en del på van testanläggningen får byggas.He säger Patrik Holm som je teknisk direktör på Mervento.

Företaje verkar spel ut Vasa å Karleby mot varader.

– He je int nain hemlighet, ­säger Patrik Holm.

Uvi sätt åv Falktjin

————————————————————————————————–

Orginal fråån http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=113817

VASA. EPV Vindkraft ansöker om undantagslov. Ett 3,6 megawatts vindkraftverk med en totalhöjd på 185 meter.

EPV Vindkraft ansöker om undantagslov för att få bygga en sådan anläggning i Öjenskogen i Sundom, cirka fem kilometer från Vasa centrum.

Ansökan lämnades in hos byggnadstillsynen i Vasa för vecka sedan.

Vindkraftverket ska fungera som en test- och uppvisningsanläggning för ett annat företag, Mervento, som ska börja tillverka turbindelar till vindkraftverk. Mervento har sedan en tid haft planer på att bygga en fabrik i Österbotten. Som placeringsorter har nämnts Vasa och Karleby.

Var fabriken slutligen byggs beror åtminstone till en del på var testanläggningen får byggas. Det säger Patrik Holm som är teknisk direktör på Mervento.

Företaget verkar spela ut Vasa och Karleby mot varandra.

– Det är ingen hemlighet, ­säger Patrik Holm.

Sååndom Tv Sänder Direkt 16.5 – Sundom Tv Sänder Direkt Söndag 16.5

Hej!

Sååndom tv sänder  16.5  me början kl 18:30 å sändningen kan skådas uvi internet på http://www.saandom.net/Sundomtv/ elo på http://www.sundom.tv elo på he gamber vanliga allternative att skååd på tvn där heijm i byjjin, Sedan så baket sändningen så gar e att skåd på nytt på sundom.tv å på  http://www.ungdomstv.net.

————————————

Sundom tv sänder 16.5  kl 18:30  och du kan följa med sändningen på internet http://www.saandom.net/Sundomtv och på http://www.sundom.tv eller som förr i tvn hemma i sundom.

Efter sändningen kan du kolla den på nytt på http://www.sundom.tv och http://www.ungdomstv.net.

Programme/Programmet

  • 18:30 Aktuellt med info om bidragsinsamlingen.
  • 18.40 Båtklubben informerar.
  • 18.55 Gäster i studion från Aktia och Aktiastiftelsen.
  • 19.15 Solf Blåsorkester bjuder upp till dans. Solf TV .
  • 19.45 Ny föreståndare på Stens i Sundom. Tobias Laxell.
  • 20.00 Innebörden av Kristi himmelsfärd.
  • 20.15 Meddelanden.
  • Programmet visas ochså i Solf kabelnät.