Stängt Banheijm öppna på nytt – Stängt barnhem öppnade igen

SÅÅNDOM.I nytt banheijm ha öppna i Saukkoranta i Sååndom. Hanje gangon je e han privata läkarcentralin Mehiläinen som hyr fastigheijtin å bedriver värksamheijtin.

Banheijme har reijj sex ban å ungdomar på vadagar å eitt ban tel på hälgan. Heijme öppna fö två veckor sedan å har sju anställd.

Trytche på att ta emot fleijr ban je så stort att Mehiläinen bejär att bolaje Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fatiheijtin bygger om an såatt ban heijme ska kuna ta imot fjorton ban.

Ombyggnadin beräknas va fädi i januari 2011 å tå ska banheijme ha full beläggning.

Hyresavtalet je  skriva fö tie år me möjligheijter ti fem års förlängning.

Förra  höstin öppna Vesa Rantakorpi å hans hustru Minna eit barheijm i samma fastigheijt. He stängdist i maj i brist på bar. Tå hadd heijme endast två ban.

Uvi Sätt åv Falktjin Orginal jer undi källo http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=124736

VASA. Ett nytt barnhem har öppnat i Saukkoranta i Sundom. Den här gången är det den privata läkarcentralen Mehiläinen som hyr fastigheten och bedriver verksamheten.

Barnhemmet har redan sex barn och ungdomar på vardagarna och ett barn till på helgerna. Hemmet öppnade för två veckor sedan och har sju anställda.

Trycket på att ta emot fler barn är så stort att Mehiläinen begär att bolaget Vaasan Lomaranta kiinteistö som äger fastighetenbygger om den så att barnhemmet kan ta emot fjorton barn.

Ombyggnaden beräknas vara klar i januari 2011 och då väntas barnhemmet ha full beläggning.

Hyresavtalet är skrivet för tio år med möjligheter till fem års förlängning.

Förra hösten öppnade Vesa Rantakorpi och hans hustru Minna ett barnhem i samma fastighet. Det stängdes i maj i brist på barn. Då hade hemmet endast två barn.

Fotboll i Sundom – Fotboll i Sååndom

Hej!

Kommande hemma match för Sundom If  Härrar i Div 3 är Torsdag 26.08 kl 18:30 mot Närpes Kraft vid Sundom Arena Välkommna dit.

—————————————————————————–

Kommand heijm match fö Sååndom If Härrar i Div 3 je Tosdajin tan 26.08 kl 18:30 å tå möter di Närpes Kraft vä Sååndom Arena så Vääkumi tiid.

/Sundom.nu

Smålands Miljöenergi vill bygg vinmöllor i Sååndom – Smålands miljöenergi vill bygga vindmöllor i Sundom

SÅÅNDOM.Bolaje Smålands miljöenergi je berädd att bygg in vindkrafts park me tri vindmöllor invä Västersvejin i Sååndom. He förutsätter att majoritetin åv 30-tale markägarer som berörs je me på notren å att utreijdningan visar att  e je möjligt.

E föslag ti arendeavtal på 25 år ha sändist ti markägaren å nö hoppas kraftverksbolaje att avtalen unditeknas så fort som möjligt. Tå e je jort startar utreijdninger. Om ti je positiv så ansköks e om bygglov fö tri vindkraftverk på 2-3 megawatt å in höjd på ca 100 meter.

På fridajin hadd bolajes represetanter informatör Jan Lundber å projektkordinator Otto Werneskog in snabbträff me markägare utan fö ungdomslokalin i byjjin.

Markägar Sune Träskelin, initiativtagar ti projektet, uppskattar at endast tri markägarer je imot.

Markägarin Mats Björkqvist vill int ha nain vindkraftspark längs Västersvejin. Han je heilt imot projekte å je rädd att markägaren sku var slavar und företaje.

Uvi Sätt åv Falktjin.. orginal jer undi källo: http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=122460

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.

VASA. Bolaget Smålands miljöenergi är berett att bygga en vindkraftspark med tre vindmöllor invid Västersvägen i Sundom. Det förutsätter att majoriteten av 30-talet markägare som berörs är med på noterna och att utredningar visar att det är möjligt.

Ett förslag till arrendeavtal på 25 år har sänts till markägarna och nu hoppas kraftverksbolaget att avtalen undertecknas så fort som möjligt. När det är gjort startar utredningar. Om de är positiva ansöks om bygglov för tre vindkraftverk på 2-3 megawatt och en höjd på cirka 100 meter.

På fredagen hade bolagets representanter informatör Jan Lundberg och projektkoordinator Otto Werneskog en snabbträff med markägare utanför ungdomslokalen i byn. Markägaren Sune Träskelin, initiativtagare till projektet, uppskattar att endast tre markägare är emot.

Markägaren Mats Björkqvist vill inte ha någon vindkraftspark längs Västersvägen. Han är helt emot projektet och är rädd att markägarna skulle bli slavar under företaget.

– De kan lika bra försvinna härifrån och smälla upp sin vindkraft någon annanstans.

Nöög finns händelser i sååndom…

Hej!

Fråån å me nöög ikveeld så finns händelser fråån saandom.net på startsiidon åv sundom.nu å di uppdateras automatiskt tå saandom.net uppdateras… så nöög je första stege teijji mot att integrer vissa deilar åv saandom.net me sundom.nu…

Hej!

Från och med nu kan du se dom kommande händelserna från saandom.net även på sundom.nus startsida detta beryder att du kan se vad som kommer att hända i sundom närmaste veckan(veckorna)…

/Falktjin